sausio 18, 2022

Lietuvos tautinė pilietinė politika santarvės ir gerovės valstybės link

Viešpats kalbėjo Mozei: „Prabilk į visą izraelitų bendruomenę ir jiems pasakyk: 'Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas.…
rugsėjo 13, 2022

Brandžios ir laimingos visuomenės pagrindas kuriamas atsiribojus nuo „gatvės“, bet ne nuo Bažnyčios

Vienas gerbiamas pedagogas labai aiškiai išsakė savo nuomonę apie šiandieninį švietimą Lietuvoje. Buvo kalbama apie popamokinę veiklą, bet, manau, tai…
vasario 27, 2023

Kaip mokslas ir tikėjimas sutaria

Įvadas. Paprastai kalbant apie mokslo ir tikėjimo santykį, šie darniai sutaria iš esmės dėl to, kad, pavyzdžiui, pasaulio atsiradimo ir…
kovo 15, 2023

Lietuvos švietimo vizija arba kaip valstybėje išvengti sumaišties*

„Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti.…
vasario 21, 2022

Kuo Mykolas Giedraitis svarbus šių dienų Lietuvai

Iškilusis Mykolas Giedraitis, kilęs iš kunigaikščių Giedraičių giminės, gimė 1425 metais Giedraičiuose (pagal kitus šaltinius – Videniškiuose), netoli Vilniaus. Yra…
rugpjūčio 22, 2022

Į XVIII a. istorinius įvykius Abiejų Tautų Respublikoje pažiūrėkime Lietuvos piliečio patrioto akimis

Dievas ketvirtuoju įsakymu: „Gerbk savo tėvus“, įsako gerbti ir mylėti savo tėvus ir visus geradarius. Taigi šis įsakymas siejasi ir…
rugsėjo 02, 2020

Ar lietuviai gali tapti laiminga tauta, o Lietuva - klestinčia Europos valstybe

„Palaiminta tauta, kurios Dievas yra Viešpats, tauta, kurią Jis išsirinko savo nuosavybe!“ (Ps 33,12). Šv. Raštas sako, kad laiminga tauta…
rugpjūčio 26, 2021

Apie Lietuvos kaip valstybės racionalų santykį su Europos Sąjunga

Europos Sąjunga (ES) kaip bendrija pagal savo prigimtį, jei pažiūrėsime ES bendrijos susikūrimo principus, kūrėjų valią, turėtų būti laisva suverenių…
rugsėjo 13, 2022

Liberalūs politikai savo savanaudiškus planus vykdo per Lietuvos švietimą

Vienas iš svarbiausių valstybės prioritetų yra švietimo sritis. Tai, be abejo, ypač aktualu mūsų tėveliams, kurie augina savo atžalas ir…
lapkričio 15, 2021

Geopolitika

Prieš kalbant apie šiandieninę geopolitinę situaciją, visų pirma pakalbėkime apie Lietuvos piliečio tapatybę. Apie mūsų tapatybės išsaugojimo svarbą kalbėjo ir…
gegužės 13, 2020

Apie socialinį Bažnyčios mokymą (su nuorodomis į KB Katekizmą)

Socialinis Bažnyčios mokymas apima tiesas, kurias Bažnyčia nuolat papildo aiškindama istorinius įvykius Jėzaus Kristaus viso apreikšto žodžio šviesoje, padedama Šventosios…
rugpjūčio 28, 2021

Individualizmo grėsmė lietuvių kalbai, tautai ir valstybei

Kokią didžiulę žalą bendram visuomenės gėriui, bendruomenei daro individualizmas, galima pavaizduoti prisimenant personažus nuo mokyklos laikų žinomos Krylovo pasakėčios, kai…
rugpjūčio 28, 2021

Apie pilietybę, kaip pirmagimystę ir palaiminimą

Biblija, Pr, 25 sk.: Kartą Jokūbui verdant sriubą, Ezavas parėjo iš laukų. Jis buvo labai išalkęs. Ezavas tarė Jokūbui: „Labai…
sausio 06, 2021

Baltarusijos statomoje AE Astrave XIX a. 4 deš. dar buvo kalbama lietuviškai

Astravo atominė elektrinė (Astravo AE, oficialiai Baltarusijos AE, brus. Беларуская АЭС, rus. Белорусская АЭС) – statoma 2 blokų (2400 megavatų)…
sausio 06, 2021

Lietuvos žmonių bendruomenės svarba. Sunaikinsime ją, sunaikinsime Lietuvą

Pamąstykime apie individo ir bendruomenės santykį fizikos mokslo akimis. Kalbant argumentuotai apie mūsų tautą, valstybę, žmones, politiką, trokštamą gerą gyvenimą…
rugpjūčio 28, 2021

ES ateitis: federacija ar Europos suverenių tautų šeima?

Kalbant apie ES ateitį, labai svarbu aptarti ES bendrijoje besivystantį valdymo modelį. Neturėtume pamiršti, kad ES bendrija formavosi ant krikščioniškų…
rugsėjo 01, 2021

Kaip veikia agresyvusis sekuliarizmas, jo pražūtingos pasekmės

Deja, tenka viešai kalbėti apie šią blogybę, panašiai kaip ir apie patyčias, kurios Lietuvoje gan plačiai paplitusios ir, deja, klesti…
rugpjūčio 28, 2021

Šv. Juozapo malda

Karantino metu kasdien 20:00 val. drauge su savo šeimomis melstis Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv.…
rugpjūčio 28, 2021

Dialogas

„ jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi. Ir jis yra Kūno - Bažnyčios galva. Jis - pradžia,…
vasario 04, 2022

Meilė išstumia baimę

Išmintis - ne duotybė, bet Viešpaties dovana. Tam Jis mums davė protą, kad ta Dievo išmintimi vadovautumės. Iškeliaudamas pas Tėvą,…
gruodžio 19, 2021

Bendros istorijos išugdyta krikščioniška moralė saugo Europos Sąjungą. Kokie pavojai tyko šiandien?

1990 m. kovo 11 d. Lietuva kaip šalis atgavo savo Nepriklausomybę, išėjusi iš 1940 m. prievarta inkorporuotos respublikos į SSSR…
gruodžio 30, 2021

Šeima ar karjera, kam priklauso pirmenybė?

Mažas gimstamumas, emigracija, tautos nykimas – tai neteisingo šeimų, būsimų piliečių ugdymo pasekmės. Gal todėl, kad švietimo sistema šiandieninėje Lietuvoje…
vasario 18, 2022

Prof. Alvydas Jokubaitis: Kodėl demokratijos laikais sunku ugdyti žmonių dvasinį gyvenimą?

Jau XIX a. filosofas mąstytojas Tocqueville pastebėjo, kad pati demokratinė visuomenė pati iš savęs negali išspręsti žmonių dvasinio ugdymo problemų.…
kovo 15, 2023

Mažas gimstamumas, emigracija, tautos nykimas – tai neteisingo šeimų, būsimų piliečių ugdymo pasekmės

Mažas gimstamumas, emigracija, tautos nykimas – tai neteisingo šeimų, būsimų piliečių ugdymo pasekmės. Jei norime išlikti kaip tauta ir valstybė,…
vasario 27, 2022

Bažnyčios sinodui: Už stiprias krikščioniškas šeimas!

Sukūręs vyrą ir moterį, Dievas palaimino juos tardamas: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją“. (Pr 1,27-28). Ar…
balandžio 18, 2022

Popiežius paaukojo Ukrainą ir Rusiją Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai

Penktadienio vakarą po Šv. Petro bazilikoje vykusių atgailos pamaldų popiežius Pranciškus paaukojo Ukrainą ir Rusiją Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. Popiežiaus pasiuntinys…
rugsėjo 15, 2022

Su kuo palyginti mūsų padėtį edukologijoje? Esame lyg vargšai, sėdintys ant savo brangenybių maišo.

Pakalbėkime apie šių dienų švietimą. Deja, be teisingo švietimo, kaip tauta ir kaip valstybė, mes judame tarsi į prarają. Mūsų…
kovo 15, 2023

Lietuvos mokyklose užsilikusi sovietiška ateistinė aplinka gimdo vergovinius santykius

Lietuva 1990 m. kovo 11 d. aktu ir 1991 m. sausio 13 d. taikia pergale iškovojo laisvę nuo Sovietų Sąjungos…
spalio 18, 2022

Kur mūsų valdžia daro didžiausią klaidą, o mūsų tautą ir valstybę pastato į didžiulį pavojų?

Visi žmonės gyvenime padaro klaidų, tik vieni mažų, o kiti didelių. Už klaidas ir nuodėmes esame baudžiami ne tik po…
spalio 18, 2022

Popiežius pasisako prieš tautinių bendrijų žeminimą, naudojant „tautinės mažumos“ sąvoką

Nebepriešinkime lietuvių ir lenkų tautų mūsų valstybės viduje, vartodami „mažumos“ sąvoką. Čia popiežius Pranciškus enciklikoje „Fratelli tutti“ 131 sako, kad…
vasario 21, 2023

Krikščioniškoji seksologija

Krikščioniškas supratimas apie seksą Yra keletas būdų kalbėti apie seksą: 1. Statistinis. Pavyzdžiui, nustatyta, kad tos šeimos, kurios nesilaiko Bažnyčios…

D i e v a s ir T ė v y n ė

Savo veikla sekime Kristaus žvaigždę...

Lietuvos vizija remiasi:

  • Šv. Raštu ir Katalikų Bažnyčios tradicija
  • Lietuvos pranciškonais
  • Ateitininkija
  • Krikščionimis demokratais
  • Lietuvos partizanais
  • Poetais ir rašytojais vysk. M. Valančiumi, Maironiu, O. Milašiumi, B. Brazdžioniu...
  • Dvasininkais šv. Jonu Pauliumi II, pal. J. Matulaičiu, kun. A. Svarinsku...
  • Autoritetais šv. Kazimieru, prof. S. Šalkauskiu, A. Maceina, akad. Z. Zinkevičiumi ir kt.

Karaliai išminčiai pagarbina Jėzų

Giotto: Adorazione dei Magi

Sveikinam Tave, o Motina Marija

Dievo Motina – Tautų ir valstybių globėja

Šiluvos šventovė - Dangaus vartai Lietuvai

           Šiluvos deklaracija

Bažnyčioje vienybė yra
svarbesnė, nei įvairovė.

Popiežius Pranciškus, 2019 01 01

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi

Sveikiname kardinolą Sigitą Tamkevičių

Arkivyskupo Gintaro Grušo kalba vasario 16-osios pokylyje

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas

Akademikas Zigmas Zinkevičius

Pirmoji Komunija „Šventoji Dvasia“

Šventoji šeima

Pasitikėdami Dievo Apvaizda, melskim apsaugos 91 psalme

Savo dvasios akimis atraskime, tada sekime Kristų - Gyvenimo žvaigždę!


Šie vyrai stebisi žvaigžde...

Nacionalinis Gailestingumo kongresas Vilniuje

Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju beatifikacijos iškilmės Vilniuje

Vilniaus Kalvarijų vadovėlis iš Gervėčių

Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Švč. Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai Trakuose